Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Informacje o pracach Rady

Uchwałą nr 42 z dn. 8 sierpnia 2016 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego powołała następujące zespoły problemowe:

 1. Zespół ds. Społecznych;
 2. Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli;
 3. Zespół ds. Gospodarki i Rozwoju;
 4. Zespół ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego;
 5. Zespół ds. Polityki na Rzecz Młodzieży;
 6. Zespół ds. Interwencji. 


 • Do zadań Zespołu ds. Społecznych należy:

a) kultura fizyczna,

b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

c) nauka,

d) oświata i wychowanie,

e) praca,

f) rodzina,

g) szkolnictwo wyższe,

h) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,

i) zabezpieczenie społeczne,

j) zdrowie.

Ponadto do zadań Zespołu ds. Społecznych należą:

a) usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym,

b) kwestie związane z Europejskim Funduszem Społecznym.

 

 •  Do zadań Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli należą sprawy objęte następującymi działami:

a) administracja publiczna,

b) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

c) informatyzacja,

d) łączność,

e) obrona narodowa,

f) sprawiedliwość,

g) sprawy wewnętrzne,

h) sprawy zagraniczne

 

 • Do zadań Zespołu ds. Gospodarki i Rozwoju należą sprawy objęte następującymi działami:

a) budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,

b) budżet,

c) finanse publiczne,

d) gospodarka, gospodarka morska i wodna,

e) instytucje finansowe,

f) rolnictwo,

g) rozwój regionalny,

h) rozwój wsi,

i) rybołówstwo,

j) rynki rolne,

k) Skarb Państwa,

l) Środowisko,

m) transport,

n) turystyka,
o) energia,

p) gospodarka złożami kopalin,

q) żegluga śródlądowa

 

 • Do zadań Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego należą następujące sprawy:

a) opracowanie założeń organizacyjno-prawnych Rady Dialogu Obywatelskiego,

b) kontakty i współpraca z Kancelarią Prezydenta RP, Radą Dialogu Społecznego, Sejmem
i Senatem RP oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich,

c) współpraca z ciałami dialogu, w których zasiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym m.in. z komitetami monitorującymi czy wojewódzkimi Radami Działalności Pożytku Publicznego.

 

 • Do zadań Zespołu ds. Polityki na Rzecz Młodzieży należą następujące sprawy:

a) kontakty i współpraca z organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji federacyjnych, zrzeszających organizacje pracujące z młodzieżą oraz ze strukturami przedstawicielskimi młodzieży,

b) kontakty i współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, stałą Podkomisją Sejmu ds. młodzieży oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową na poziomie struktur samorządowych,

c) opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z  działalnością pożytku publicznego w zakresie związanym z młodzieżą,

d) inne zadania przyporządkowane do prac Zespołu.

 

 • Do zadań Zespołu ds. Interwencji należą następujące sprawy:

a) mediacja pomiędzy administracją publiczną a organizacjami,

b) wspieranie organizacji w sporach i wyjaśnianiu spraw,

c) proponowanie zmian w przepisach dotyczących nadzoru,

d) uczestnictwo w procesach kontrolnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społeczne w organizacjach posiadających status organizacji pożytku publicznego.

 

 

Tagi:

Polecamy