Informacje związane z działaniem Systemu spawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO DO POBRANIA.


Uruchomienie możliwości zamieszczania sprawozdań za rok 2016 w Bazie sprawozdań OPP

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 12 maja br. została udostęniona możliwość zamieszczania, na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo uruchomiło infolinię w godzinach 9-15 pod numerem telefonu 22 661 11 84, pod którym organizacje mogą uzyskać pomoc w zakresie obsługi technicznej Systemu.
W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi Bazy pytania można również kierować na adres opp@mpips.gov.pl

Sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego za 2014 r.

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż została uruchomiona infolinia dotycząca zamieszczania sprawozdań organizacji pożytku publicznego.


Departament Pożytku Publicznego uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) każda organizacja pożytku publicznego musi zamieścić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (System sprawozdań organizacji pożytku publicznego, zwany dalej Systemem na stronie https://opp.mpips.gov.pl).
    Należy podkreślić, że uruchomiony System uwzględnia zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100) dotyczące uproszczeń dla jednostek mikro. Należy podkreślić, że uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą organizacji, których organ zatwierdzający, w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika 4 do ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym w Systemie zostały uwzględnione wzory sprawozdań finansowych dla jednostek mikro. W konsekwencji na etapie określania kryteriów wyboru sprawozdań zostały dodane nowe pytania, które pozwolą określić właściwy zestaw dokumentów sprawozdawczych do wypełnienia przez organizację pożytku publicznego. Jednocześnie w celu wyeliminowania rozbieżności w sprawozdaniu finansowym
i merytorycznym zostały wprowadzone dodatkowe reguły logiczne.
        W przypadku gdy Państwa organizacja posiada rok obrotowy inny niż kalendarzowy, przypominamy, iż sprawozdania za 2014 rok (tj. okres który rozpoczyna się w roku 2014 a kończy w roku 2015) powinny być przez Państwa zamieszczone w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Należy podkreślić, że w przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, a które już zatwierdziły sprawozdanie finansowe - termin na ich zamieszczenie upływa po 15 dniach od dnia uruchomienia ww. Systemu.   
        Więcej informacji dotyczących sposobu zamieszczenia sprawozdań w Systemie znajdą Państwo w Podręczniku użytkownika Systemu na stronie:
http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,742.html
Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo uruchomiło infolinię w godzinach 9-15 gdzie organizacje mogą uzyskać pomoc w zakresie obsługi technicznej Systemu.
W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi Systemu pytania można również kierować na adres opp@mpips.gov.pl

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że termin na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego za rok 2014 dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego  (https://opp.mpips.gov.pl)  został wydłużony do dnia 22 lipca 2015 r.

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego
Uwaga!
Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 22.06.2015 r. (poniedziałek) od godziny 22.00 do godziny 6.00 (23.06.2015 r.) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Wybór przeglądarki do pracy z systemem sprawozdań OPP

 

Dla prawidłowego użytkowania portalu Systemu OPP, wymagany jest dostęp do komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową. Obsługiwane przeglądarki internetowe wymienione są poniżej:

1. Windows® Internet Explorer wersja 10 lub nowsza.
http://windows.microsoft.com/pl-PL/internet-explorer/products/ie/home

2. Mozilla FireFox wersja 11 lub nowsza.
http://www.mozilla.org/pl/firefox/new/

3. Google Chrome wersja 18 lub nowsza.
http://www.google.pl/intl/pl/chrome/browser/

Uwaga w przypadku Systemów Windows XP zalecana jest przeglądarka Mozilla FireFox w wersji 11 lub nowszej 
Zalecane jest aby każdy system Windows miał zainstalowane najnowsze aktualizacje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które odnoszą się do bezpieczeństwa.
Zalecana rozdzielczość wynosi 1280 x 1024 lub większa.


 

 

 

Przypomnienie o obowiązku publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych opp za rok 2016

07.07.2017

Zachęcamy opp do wcześniejszego zamieszczania sprawozdań

Informacje związane z działaniem Systemu spawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

02.08.2015

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że termin na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (https://opp.mpips.gov.pl) został wydłużony do dnia 22 lipca 2015 r.

Przerwa techniczna Systemu sprawozdań OPP w dniu 14 lipca br. w godzinach 18:30- 19.30

14.07.2014

Uwaga! W dniu 14 lipca br. w godzinach 18.30 - 19.30 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań OPP, mająca na celu usprawnienie jego działania. Za utrudnienie przepraszamy.

Przerwa techniczna Systemu sprawozdań OPP w dniu 10 lipca br. w godzinach 14:00- 14.30!

10.07.2014

W dniu 10 lipca 2014 r. w godzinach 14:00 - 14:30 nastąpi przerwa w działaniu Systemu sprawozdań OPP. Przerwa ma na celu usprawnienie działania Systemu. Za niedogodności przepraszamy.

Informacja o sprawozdaniach OPP za 2013 rok w Systemie sprawozdań OPP

13.05.2014

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w Systemie sprawozdań organizacji pożytku publicznego została uruchomiona możliwość zamieszczania sprawozdań OPP za 2013 rok.

Ogłoszenie o naborze na wolontariat do DPP

18.04.2014

Nabór na wolontariat do DPP.

Informacja o sprawozdaniach OPP za 2013 rok w Systemie sprawozdań OPP

17.01.2014

Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego Dz.U. z 2013 r. Nr 234) trwają prace dostosowujące System sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego do aktualnego stanu prawnego. W związku z powyższym opcja składania sprawozdań za rok 2013 jest wyłączona. Przewidywany

Infolinia dotycząca OPP

19.11.2013

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż została uruchomiona infolinia dotycząca organizacji pożytku publicznego. Infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 pod numerem 22 661 11 47.