Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

O Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Siedziba Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 WarszawaDepartament Pożytku Publicznego powstał 1 kwietnia 2003 r. w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873). Ponadto Departament Pożytku Publicznego odpowiada za tworzenie warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dla rozwoju wolontariatu, a także dla współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem. 

Dyrektorem Departamentu jest Andżelika Wardęga.

 

Wydział Nadzoru.

Wydział Nadzoru jest odpowiedzialny m.in. za:

 

 1. Planowanie, kontrola i koordynacja działań wynikających z nadzoru Ministra nad organizacjami pożytku publicznego oraz fundacjami, w tym współpraca z Biurem Kontroli, innymi Ministerstwami, instytucjami kontroli państwowej i skarbowej oraz urzędami marszałkowskimi i starostwami.
 2. analiza prawidłowości korzystania przez organizacje pożytku publicznego z uprawnień określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na podstawie kontroli własnych oraz zleconych wojewodom  i wyspecjalizowanym organom kontroli państwowej.
 3. Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Prowadzenie i obsługa elektronicznego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; w tym całoroczny monitoring obowiązku sprawozdawczego organizacji pożytku publicznego.
 5. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad fundacjami, dla których Minister jest ministrem właściwym ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji określone w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach  oraz w uzasadnionych przypadkach sporządzanie pism procesowych.
 6. udział w opracowywaniu dokumentów programowych i umów oraz sprawdzanie sprawozdań końcowych z realizacji zadań dofinansowanych w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 (P FIO),  a także współudział w przygotowywaniu sprawozdań rocznych z realizacji P FIO,
 7. monitorowanie stanu realizacji przez beneficjentów zadań (projektów) dofinansowanych w ramach  P FIO.

 

W Wydziale Nadzoru pracują następujące osoby:

 • Krzysztof Zawiślak - Naczelnik Wydziału
 • Aleksandra Ciszewska
 • Paweł Cymer
 • Beata Kur
 • Barbara Pietrzak
 • Ewa Wilk

Wydział Programów, Analiz i Współpracy.

Wydział Programów, Analiz i Współpracy jest odpowiedzialny m.in. za:

 1. Opracowywanie projektów oraz dokonywanie analiz i ocen aktualnie obowiązujących strategii i programów dotyczących działalności pożytku publicznego.
 2. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich, dotyczących wsparcia dla organizacji pozarządowych.
 3. Współpraca z organami administracji publicznej oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania aktywności społecznej.
 4. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w obszarze działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
 5. Promowanie idei wolontariatu oraz podejmowanie innych działań popularyzujących ideę aktywności obywatelskiej. 
 6. Promowanie najbardziej efektywnych zasad i form współdziałania organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z administracją rządową i samorządową.
 7. Zarządzanie i wdrażanie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
 8. Merytoryczna i organizacyjna obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz utworzonych w jej ramach zespołów roboczych.
 9. Inicjowanie i prowadzenie badań  oraz analiz danych statystycznych dotyczących organizacji pozarządowych, w tym sporządzanie sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


W Wydziale Programów, Analiz i Współpracy pracują następujące osoby:

 • Kamil Bobek - Naczelnik Wydziału
 • Marta Chydrasińska
 • Aleksandra Krugły
 • Anna Moskwa-Wysokińska
 • Magdalena Zwolińska
 • Katarzyna Bączkowska

Wydział Ekonomii Społecznej.

Do zadań osób zatrudnionych na samodzielnym stanowisku ds. ekonomii społecznej należy m.in.:

 1. opracowywanie projektów programów i strategii dotyczących ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych,
 2. dokonywanie analiz i ocen aktualnie obowiązujących programów i strategii oraz rozwiązań prawnych dotyczących ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych,
 3. przygotowywanie dokumentów programowych w obszarze wspierania rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych,
 4. promowanie idei ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz podejmowanie innych działań popularyzujących ideę aktywności obywatelksiej,
 5. kreowanie i wspieranie rozowju ekonomii społecznej oraz partnerskiego podejścia w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez ekonomię społeczną; współpraca z Zespołem ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej,
 6. działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wzmacnianie instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej.

Prace w ramach Wydziału Ekonomii Społecznej wykonują następujące osoby:

 • Andrzej Radniecki - Naczelnik Wydziału
 • Aneta Stachowicz
 • Marta Bernacik
 • Małgorzata Saracyn
 • Jakub Schimanek
 • Piotr Barbucha
 • Patrycja Komorowicz
 • Weronika Tomaszewska

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Prawnych i Legislacyjnych

Do zdań osób zatrudnionych na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. prawnych nalezy m.in.

 1. opracowywanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych dotyczących obszaru działalności pożytku publicznego i wolontariatu, funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji oraz we współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Ekonomii Społecznej w obszarze ekonomii społecznej, w tym funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorczości społecznej.
 2. dokonywanie analiz i ocen dotyczących zgodności regulacji prawnych obszaru działalności pożytku publicznego i wolontariatu, funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji  oraz we współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Ekonomii Społecznej w obszarze ekonomii społecznej, w tym funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorczości społecznej w zakresie zgodności z prawem wspólnotowym.
 3. prowadzenie konsultacji w zakresie przygotowanych przez Departament projektów aktów normatywnych.
 4. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz wystąpienia parlamentarzystów, dotyczące działalności pożytku publicznego, wolontariatu, funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji oraz we współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Ekonomii Społecznej, w tym funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorczości społecznej.
 5. udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym w zakresie przepisów dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu, funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, spółdzielni socjalnych a w obszarze ekonomii społecznej przedsiębiorczości społecznej we współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Ekonomii Społecznej.
 6. przygotowywanie wniosków do sądów i innych pism procesowych, wynikających z nadzoru Ministra nad organizacjami pożytku publicznego.
 7. współpraca z sejmową Podkomisją stałą ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 8. obsługa prawna P FIO, w tym:  przygotowywanie projektów umów dla beneficjentów Programu, wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu dotacji celowych udzielonych w ramach PO FIO i P FIO, rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawach wydanych decyzji administracyjnych.

Prace w ramach Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Prawnych i Legislacyjnych wykonują następujące osoby:

 • Agnieszka Muzyka
 • Jan Karpowicz
 • Katarzyna Kołodziej

 

 Samodzielne Stanowisko Radców Prawnych

Do zdań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Radców Prawnych należy m.in.:

 1. sprawdzanie pod względem formalno-prawnym przedkładanych do akceptacji projektów umów, porozumień, decyzji, postanowień i innych dokumentów przygotowywanych przez Departament.
 2. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Departamentu w opracowaniu projektów aktów prawnych z obszaru pożytku publicznego oraz ekonomii społecznej.
 1. sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa w sprawach prowadzonych przez Departament;
 2. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i występowanie przed urzędami w sprawach prowadzonych przez Departament.
 3. opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów opracowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa lub inne ministerstwa i urzędy centralne w zakresie dotyczącym pożytku publicznego oraz ekonomii społecznej.

    

Na Samodzielnym Stanowisku Radców Prawnych pracuje radca prawny Marta Żołędowska

 

SEKRETARIAT:

 

KONTAKT:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

ul. Żurawia 4a
tel.: (+48 22) 693 47 59
fax.:(+48 22) 693 46 60
00-503 Warszawa       
e-mail:pozytek@mpips.gov.pl 

Tagi:

Polecamy