Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zespół ds. Interwencji

W skład Zespołu ds. Interwencji wchodzą:

  • Cezary Miżejewski,
  • Witold Zakrzewski,
  • Bohdan Aniszczyk.

Data posiedzenia

Informacja o posiedzeniu

16 czerwca 2016 r.

 

Wypracowywano kompromis w sprawie sporu pomiędzy Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, które realizowało projekt w partnerstwie z Gminą Gdańsk, a Instytucją Audytującą program RPO dla Województwa Pomorskiego – Urzędem Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Spór dotyczy kwestii kosztów wynajęcia sal szkoleniowych na potrzeby realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja Letnicy
w Gdańsku” w ramach działania 3.1 RPO WP.

 

9 września
2016 r.

 

Tematem posiedzenia było omówienie i wyjaśnienie aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie. Skoncentrowano się na znalezieniu partnera, który finansowałby działalność Muzeum, co umożliwiłoby rozwiązanie trudnej sytuacji w jakiej znajduje się Muzeum. Zalecono by Muzeum ubiegało się o umorzenie długu z tytułu zaległego czynszu u Rady Miasta, dzięki czemu możliwe byłoby wycofanie wypowiedzenia ze strony Pałacu Kultury i Nauki.

 

11 stycznia 2017 r.

Tematem spotkania była kwestia rozwiązania umowy z Fundacją Autonomia, która realizowała projekt w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowany z FIO. Członkowie Zespołu, przedstawicielka Fundacji Autonomia i przedstawiciele MRPiPS dyskutowali o sprawie rozwiązania niniejszej umowy.

25 stycznia 2017 r.

Tematem posiedzenia było omówienie i wyjaśnienie aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie. Było to drugie spotkanie poświęcone temu tematowi.

Tagi:

Polecamy