Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej 

W dniu 11 marca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej", realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Nr projektu: POKL.01.02.00-00-005/09
Tytuł projektu: „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"
Nazwa Beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba Beneficjenta: Warszawa
Wartość projektu: 55 993 558, 89 PLN
Wartość dofinansowania:
55 993 558, 89 PLN
Data podpisania umowy: 11.03.2010 r.

Partnerzy:

1. Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)
3. Fundacja „Fundusz Współpracy"
4. Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP)
5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (MSAP)
6. UNDP dla Europy i Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
7. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy


Celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce, poprzez zbudowanie stałych zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia.

W ramach projektu zostaną podjęte działania dotyczące budowy infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. W tym zakresie zostaną przede wszystkim utworzone Centra Ekonomii Społecznej, prowadzone będą działania sieciujące oraz uruchomione zostanie wsparcie za pomocą funduszu grantowego. Projekt przewiduje także stworzenie i wdrożenie standardów w zakresie wychodzenia z bierności ekonomicznej osób wykluczonych z rynku pracy, które zostaną wdrożone w co najmniej 40 instytucjach. W zakresie wzrostu kompetencji i wzmocnienia potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej zostaną zorganizowane różnorodne formy kształcenia, tj. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, wizyty studyjne, staże, a także usługi doradcze. Ponadto projekt przewiduje podjęcie działań, które przyczynią się do podniesienia świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, w tym zostanie przeprowadzona kampania medialna i inne działania, które przyczynią się do wykreowania pozytywnego wizerunku „marki" ekonomii społecznej.

Projekt adresowany jest do instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej oraz do pracowników w/w instytucji, a także do pracowników administracji publicznej działających bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.  

W ramach realizacji projektu zostanie m.in. zbudowany ogólnopolski system koordynacji, wsparcia, szkoleń i monitoringu dla instytucji pomocy i integracji społecznej, a także dla regionalnych instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej. Ponadto powstanie 6 ośrodków edukacyjno - doradczych (Centra Ekonomii Społecznej), zostanie opracowany i wdrożony program edukacji dotyczący ekonomii społecznej na poziomie studiów podyplomowych w 3 szkołach wyższych. Przewiduje się, iż 800 osób ukończy studia podyplomowe, 400 osób z instytucji publicznych zostanie objętych szkoleniami, zostanie zrealizowane 4000 godzin doradczych dla podmiotów ekonomii społecznej, 2000 osób będzie uczestniczyć w semianariach/spotkaniach lokalnych dotyczących ekonomii społecznej, 750 osób zostanie przeszkolonych w zakresie budowania partnerstw lokalnych wraz z odbyciem stażu specjalistycznego, 150 osób będzie uczestniczyć w stażach pięciodniowych, 498 osób odbędzie wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, 6 podmiotów zostanie nagrodzonych w konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne oraz 150 inicjatyw lokalnych otrzyma wsparcie finansowe z funduszu grantowego. 

 

Źródło: http://www.crzl.gov.pl/

Polecamy