1. Akty prawne


Podstawowym aktem prawnym określającym zasady uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego jest:

ustawa z dnia 24 kwietnia 2018 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 
Dział II. Rozdział 3. Organizacje pożytku publicznego.

1.   Sprawozdawczość

2. Kontrola

rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 2054)

3. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

4. Nieodpłatne informowanie w mediach publicznych o działalności organizacji pożytku publicznego

rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 283, z późn. zm.)

5. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (Dz. U. poz. 2051).