5. Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w czasie kontroli


1. Nieprawidłowości

a) Brak rachunkowego wyodrębnienia w polityce rachunkowości (w tym w zakładowym planie kont) działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów i kosztów z działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy.

b) Naruszenie art. 10 ust. 3 ustawy poprzez brak określenia przedmiotu odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego.

c) Brak zamieszczenia na stronie internetowej kontrolowanej organizacji rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, co stanowi naruszenie wymogu określonego w art. 23 ust. 2a ustawy.

d) Zamieszczenie na stronie podmiotowej NIW-CRSO (w Bazie sprawozdań opp) sprawozdania finansowego za rok 2017 niezgodnego ze sprawozdaniem finansowym przyjętym i zatwierdzonym przez właściwe organy statutowe, co stanowi naruszenie wymogu określonego w art. 23 ust. 6 ustawy.

e) Brak w zakładowym planie kont wyodrębnienia przychodów i kosztów odpowiednio uzyskanych i poniesionych z 1% podatku oraz kosztów związanych z promocją 1% podatku, co stanowi naruszenie art. 27 ust. 2c ustawy.

f) Materiały promocyjne zachęcające do przekazania 1% pdof nie zawierały informacji wymaganej art. 27c ust. 1 ustawy oraz zgodnej z treścią postanowienia § 2 ust. 1 rozporządzenia, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2053) tj. że ich zakup został „Sfinansowany/współfinansowany z 1% podatku”.

g) Treść informacji o sfinansowaniu materiału promocyjnego ze środków 1% pdof została umieszczona na płaszczyźnie, która nie stanowiła co najmniej 20 % powierzchni materiału promocyjnego, co stanowi naruszenie § 2 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2053).

h) Naruszenie terminu określonego w art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez nieterminowe sporządzenie sprawozdania finansowego.

i) Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z naruszeniem art. 7 ustawy.

j) Przekazanie środków pochodzących z 1 % podatku na rzecz organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego, która nie została ujęta w wykazie organizacji pożytku publicznego, co stanowi naruszenie art. 27 aa ust. 1 ustawy.

k) Brak zawierania w porozumieniach z wolontariuszami obligatoryjnych zapisów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 (poinformowanie o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa i zobowiązanie do pokrywania kosztów podróży służbowych i diet).

l) Brak zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zmian składu osobowego organu nadzoru, co było niezgodne z art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

m) Nieskładanie przez członków komisji rewizyjnej Oświadczeń zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy w chwili wyboru władz.

n) Naruszenie wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 6 lit. a i d ustawy (postanowienia statutowe odbiegały od zapisów ustawowych w zakresie m.in. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem w stosunku do jej członków).

o) Brak zawierania w porozumieniach z wolontariuszami zgodnie z art. 46 ust. 2 i 3 ustawy postanowień dotyczących zaopatrzenia z tyt. wypadku przy wykonywaniu świadczeń.

p) Brak opracowanych i przyjętych zasad polityki rachunkowości zgodnie z art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Prowadzenie ewidencji księgowej niezgodnie z obowiązującymi przepisami (odręczne ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zeszycie bez oznaczenia m.in. kont, na których dana kwota jest księgowana, a jedynie poprzez określenie czy jest to przychód czy rozchód oraz stan środków po operacji).

2. Uchybienia

a) Przedmiot nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia nie został ujawniony w KRS albo nie jest tożsamy z przedmiotem ww. działalności wskazanych w statucie.

b) Nazwy kont określone w zakładowym planie kont nie wskazują jednoznacznie na przychody, wydatki ze środków pochodzących z 1 % pdof oraz koszty związane z kampanią informacyjną lub reklamową dotyczącą pozyskiwania 1% pdof.

c) Brak opisywania dokumentów źródłowych (faktur) finansowanych lub współfinansowanych ze środków 1% podatku.

d) Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności nie zostało przyjęte przez właściwy organ statutowy.

e) Niezgodność danych wykazanych w sprawozdaniu merytorycznym ze stanem faktycznym, wynikającym z przedłożonych dokumentów finansowych w zakresie m.in: kwoty wydatkowanych środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, Kosztów kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku, braku wykazania kwoty środków pochodzących z 1% pdof na pierwszy dzień roku sprawozdawczego.

f) zamieszczenie na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności sprawozdania finansowego niezgodnego w części z treścią tego sprawozdania zatwierdzonego przez Zarząd.

g) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie złożyli oświadczenia o niepozostawaniu z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

h) Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Zarządu nie złożyli oświadczenia, że nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

i) Brak umieszczenia na odwrocie dowodów księgowych adnotacji o sprawdzeniu poszczególnych dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

j) Dysponowanie przez organizacje pożytku publicznego ze środków pochodzących z 1% pdof w sposób niezgodny z postanowieniami regulaminu wewnętrznego określającego zasady korzystania z tych środków.