8. Zadania Wydziału Nadzoru i Kontroli Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego

Do zadań Wydziału Nadzoru i Kontroli w zakresie nadzoru i kontroli nad organizacjami pożytku publicznego należy planowanie, realizacja działań
i przygotowywanie sprawozdań z czynności podejmowanych w związku
z nadzorem nad organizacjami pożytku publicznego.

Zadania te są realizowane w szczególności poprzez:

a) przygotowywanie projektów rocznych planów kontroli organizacji pożytku publicznego oraz sprawozdań z ich wykonania,

b) opracowywanie programów kontroli organizacji pożytku publicznego zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli,

c) wykonywanie kontroli ujętych w planie kontroli,

d) wykonywanie pozaplanowych kontroli zleconych przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego,

e) sporządzanie projektów dokumentacji pokontrolnej,

f) sporządzanie, na polecenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, informacji zbiorczych, analiz i ocen dotyczących wyników przeprowadzonych kontroli, ze wskazaniem nieprawidłowości i sposobów ich eliminowania,

g) przygotowywanie dla Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego informacji o realizacji zadań kontrolnych,

h) współpracę z wojewodami lub Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przy kontrolach powierzonych przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego;

i) analizę prawidłowości korzystania przez organizacje pożytku publicznego z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

j) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego.