Akty prawne dotyczące działalności organizacji pozarządowych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z późn. zm.)

ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. poz. 1909, z późn. zm.)

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688)

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 70)

ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.)

ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491)

Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

 1. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. poz. 2149)
 1. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057)
 1. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055)
 1. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 2061)
 1. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 2059)
 1. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (Dz. U. 2051)
 1. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2053)
 1. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 2054)
 1. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. poz. 2052)
 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 2050)
 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 2148)

W związku z wątpliwościami co do wypełniania szarych pól formularzy nowych uproszczonych wzorów ofert czy sprawozdań dotyczących kosztów realizacji zadania – wskazując na zawarte we wzorach tychże dokumentów pouczenie co do sposobu wypełniania – przypominamy, że dokumenty te Oferenci powinni wypełniać tylko w białych polach, szare mają pozostać nieuzupełnione.

Edytowalne wersje nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań – załączniki do rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (w formatach docx i doc)

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zał1

.docx
Pobierz plik

uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego zał2

.docx
Pobierz plik

oferta realizacji zadania publicznego zał1

.docx
Pobierz plik

oferta realizacji zadania publicznego zał2

.docx
Pobierz plik

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zał5

.docx
Pobierz plik

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zał6

.docx
Pobierz plik

umowa o realizację zadania publicznego zał3

.docx
Pobierz plik

umowa o realizację zadania publicznego zał4

.docx
Pobierz plik

roczne sprawozdanie merytoryczne zał1

.docx
Pobierz plik

roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne zał2

.docx
Pobierz plik

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zał1 (DOC)

.doc
Pobierz plik

uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego zał2 (DOC)

.doc
Pobierz plik

oferta realizacji zadania publicznego zał1 (DOC)

.doc
Pobierz plik

oferta realizacji zadania publicznego zał2 (DOC)

.doc
Pobierz plik

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zał5 (DOC)

.doc
Pobierz plik

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zał6 (DOC)

.doc
Pobierz plik

umowa o realizację zadania publicznego zał3 (DOC)

.doc
Pobierz plik

umowa o realizację zadania publicznego zał4 (DOC)

.doc
Pobierz plik

roczne sprawozdanie merytoryczne zał1 (DOC)

.doc
Pobierz plik

roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne zał2 (DOC)

.doc
Pobierz plik