Co organizacje pozarządowe zyskały dzięki Tarczy Antykryzysowej? – AKTUALIZACJA

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej,  w tym wicepremier prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zauważając problemy III sektora, uwzględnił odpowiednie rozwiązania w znowelizowanej ustawie  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.; tzw. ustawa o COVID-19), które są bezpośrednio adresowane do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jak przepisy ustawy wpływają na działanie III sektora?

 • Możliwość dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników NGO

W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Należy złożyć do powiatowego urzędu pracy (PUP) wniosek zgodny z wymogami wskazanymi w art. 15zze ust. 9 i 10 ustawy o COVID-19 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

 • Zwolnienie organizacji pozarządowych z nieopłaconych składek

Zwolnienie w całości lub w części z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgłaszających do ubezpieczenia społecznego poniżej 49 osób oraz dla spółdzielni socjalnych – bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego.

 • Uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej

Podmioty z sektora ekonomii społecznej uzyskały możliwość korzystania z nowych warunków zaciągania pożyczek, w tym:

– wydłużenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
– maksymalnie 6-miesięcznych wakacji kredytowych (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych – do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),
– dwukrotnego obniżenia oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)
– wydłużenia okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy – dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020)
– wydłużenia okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).

 • Możliwość rozłożenia na raty należności wobec ZUS-u lub zapłacenia jej później

Z tej możliwości skorzystają organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wówczas należy złożyć wniosek w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. W tym przypadku opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

 • Przesunięcie płatności podatku bez dodatkowych opłat

W przypadku wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków stanowiących dochód budżetu państwa, złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie zostanie naliczona opłata prolongacyjna.

 • Zmiana w rozliczaniu wykonanych zadań publicznych

Jeżeli organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wykonują zadania publiczne zlecone przez organy administracji publicznej, to organy te mogą w okresie obowiązywania stanu epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu:

 1. przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zadania;
 2. przedłużyć termin na rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania;
 3. uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego odwołanych w wyniku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 • Realizacja zadań publicznych bez konkursu ofert

Organizacje pozarządowe mogą realizować zadania publiczne w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 bez konieczności uczestniczenia w otwartym konkursie ofert.

 • Brak konieczności opłacania opłat audiowizualnych

W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym organizacje pozarządowe nie muszą płacić abonamentu RTV oraz opłat audiowizualnych.

 • Możliwość poinformowania urzędu o naruszeniu przepisów podatkowych w formie elektronicznej

W ten sposób przedstawiciele III sektora mogą bez przeszkód skorzystać z instytucji czynnego żalu i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego, załatwić zaległe sprawy, licząc, że urząd odstąpi od ich ukarania. Muszą oczywiście dopełnić ciążących na nich obowiązków oraz wyrazić skruchę.

 • Możliwość głosowania w fundacjach i stowarzyszeniach w formie elektronicznej

Władze fundacji i stowarzyszeń uzyskały możliwość głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 • Przekazanie 1% do czerwca 2020 r.

Umożliwiono podatnikom PIT przekazanie 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.

 • Świadczenia na ochronę miejsc pracy

Organizacja pozarządowa oraz podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości lub przedłużenie terminów płatności rat tego podatku

Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

 • Zmiana warunków lub terminu spłaty kredytu

Banki mogą wprowadzić zmiany polepszające sytuację kredytobiorców, którym udzielono kredytu przed dniem 8 marca 2020 r. oraz jeżeli zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

 • Zmiany w umowach o realizację zadania publicznego

Strony umowy, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, mogą dokonać zmiany tej umowy, w szczególności przez zmianę:

1) terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;

2) sposobu wykonywania umowy lub jej części;

3) zakresu wykonania umowy lub jej części.

 • Możliwość wydłużenia terminów na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego może określić inny termin wypełniania przez organizacje pożytku publicznego obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 6 lub ust. 6b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Istotne rozporządzenia Ministra Finansów

Z myślą o podatnikach płacących CIT-8, którzy w czasie pandemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji, odpowiadając na postulaty, zmieniono terminy złożenia i zapłaty podatku CIT za 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu  osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez  podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 542).

Nowe terminy to:                                                                           

 • 31 lipca 2020 r. dla podatników CIT-8 osiągających wyłącznie dochody zwolnione z opodatkowania oraz dla określonych organizacji pozarządowych, czyli dla organizacji osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – pod warunkiem, że ich rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,
 • 31 maja 2020 r. wszyscy pozostali podatnicy płacący CIT-8 – pod warunkiem, że ich rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

Z dniem 31 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), które określa inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:

 1. ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
 2. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
 3. art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).

Umożliwi to organizacjom pozarządowym wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych mimo trudności wywołanych rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Polsce.


Informacje na temat Tarczy Antykryzysowej dla III sektora można również znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/dodatkowe-wparcie-ngo

Dodatkowo informujemy, że Rządowe Centrum Legislacji udostępnia uporządkowane zestawienie aktów wykonawczych zawierających regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na stronie:

https://www.rcl.gov.pl/?q=content/teksty-ujednolicone-aktow-prawnych

Ponadto w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP został umieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695). Dostępny jest na stronie:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf