Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

[contact-form-7 id="2379" title="Formularz kontaktowy - ogólny"]*

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administrator Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.

Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest obsługa korespondencji od organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego ma na celu zapewnienie skutecznej realizacji zadań Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w zakresie programowania, koordynowania i kształtowania polityk publicznych w sferze działalności pożytku publicznego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit. 1 lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Dane będą również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o archiwizacji oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz przez 2 lata następujące po roku, w którym dana sprawa została zakończona.

Otrzymane dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji celu, a w szczególności szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 RODO (zwane też „danymi wrażliwymi”), będą niezwłocznie odsyłane do adresatów lub usuwane.

Źródło pochodzenia danych: bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą lub z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Kategorie odnośnych danych: imię, nazwisko oraz adres mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podanie danych może być niezbędne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celu.

Odbiorcy danych osobowych

  • Dane zostaną powierzone do przetwarzania podmiotom, przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadającym uprawnienia do ich przetwarzania.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Formularz kontaktowy


Brak klucza GOOGLE MAP API KEY