Skład

W skład Komitetu wchodzą:

  • Przewodniczący Komitetu
  • Wiceprzewodniczący Komitetu
  • Członkowie Rady Ministrów lub wyznaczeni przez nich sekretarze stanu
  • Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W posiedzeniu Komitetu mogą brać udział, z głosem doradczym, również inne zaproszone osoby.

Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał przyjmowanych w głosowaniu jawnym na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. Szczegółowy tryb pracy określa regulamin uchwalony przez Komitet. Obsługę Komitetu oraz przewodniczącego Komitetu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.