Kompetencje i zadania Przewodniczącego

 • sprawuje nadzór nad działalnością pożytku publicznego
 • wydaje akty wykonawcze do ustawy o NIW-CRSO oraz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. określa wzory ofert, umów i sprawozdań stosowanych w ramach procedury zlecania zadań publicznych)
 • nadzoruje NIW-CRSO
 • powołuje dyrektora NIW-CRSO
 • zatwierdza projekty rocznego planu finansowego i planu działalności NIW-CRSO
 • zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdanie z działalności NIW-CRSO
 • zatwierdza sprawozdanie z realizacji PWRSO przez NIW-CRSO
 • powołuje 3 członków Rady NIW-CRSO oraz pozostałych na wniosek uprawnionych podmiotów
 • zwołuje posiedzenia Rady NIW-CRSO i kieruje jej pracami
 • powołuje członków RDPP
 • koordynuje programy współpracy administracji
 • przygotowuje programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych
 • współpracuje z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi
 • współpracuje w przygotowaniu sprawozdań, opinii i raportów dotyczących umów międzynarodowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego