Komunikat z IV posiedzenia plenarnego RDPP (17-18 maja 2019 r.)

W dniach 17-18 maja br. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na czwartym posiedzeniu plenarnym, któremu współprzewodniczyli reprezentujący stronę rządowo-samorządową Adam Lipiński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Wojciech Jachimowicz – reprezentujący stronę pozarządową.

Zaproszony na posiedzenie prof. Marek Rymsza – doradca Prezydenta RP, przekazał członkom Rady zaproszenie na organizowany, z inicjatywy Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności, Kongres Poradnictwa, który odbędzie się najprawdopodobniej 1 lipca br. na Politechnice Warszawskiej. Celem Kongresu jest zainicjowanie procesu integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego. Wydarzenie będzie miejscem spotkania przedstawicieli zawodów i organizacji świadczących usługi poradnicze we wszystkich wskazanych obszarach.

Rada podjęła temat współpracy z radami młodzieżowymi i radami seniorów. Piotr Wasilewski, Przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej podkreślił, że brakuje ustawowej reprezentacji młodzieży na poziomie krajowym, stąd pojawiła się inicjatywa powołania Rady Młodzieży, która zrzeszałaby młodzież z całej Polski. Taka Rada mogłaby współpracować z Radą Działalności Pożytku Publicznego np. przy tworzeniu strategii państwa dla młodzieży. Natomiast Roman Biskupski z Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku wskazał na pola współpracy rad młodzieży i rad senioralnych w celu wymiany wzajemnych doświadczeń i tworzenia więzi międzypokoleniowych.

Rada podjęła uchwały w sprawach:

  • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
  • Narodowego Programu Mieszkaniowego,
  • projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • udziału przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego w grupach roboczych ds. programowania interwencji, wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027,
  • wprowadzenia definicji przedsiębiorstwa społecznego w Polsce, roli organizacji pozarządowych w rozwoju ekonomii społecznej i realizacji usług społecznych oraz zrównoważonej dystrybucji środków unijnych w obszarze ekonomii społecznej,
  • projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw,
  • zainicjowania działań edukacyjnych i upowszechniających dotyczących interpretacji i stosowania rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rada zapoznała się także z przygotowanym przez Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM materiałem dotyczącym reprezentowania RDPP i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w komitetach monitorujących programy operacyjne oraz innych gremiach. Rada dyskutowała o możliwych formach monitorowania aktywności reprezentantów RDPP w komitetach. Dyskusję zakończono konkluzją, że należy w przyszłości prosić osoby rekomendowane przez RDPP o przedstawianie krótkich półrocznych lub rocznych sprawozdań z uczestnictwa w ww. ciałach, dzięki którym zachowana zostanie łączność między rada a delegowanymi osobami.

Ze względu na zgłaszane przez członków Rady problemy w stosowaniu Regulaminu RDPP, Rada podjęła ponownie temat jego nowelizacji. Szczególnie uciążliwe w praktyce są tryby i terminy, których zachowanie utrudnia przyjmowanie uchwał. Wskazano potrzebę zmian zasad głosowania, w tym liczenia kworum. Ustalono, że wszyscy członkowie Rady będą zgłaszali uwagi do Regulaminu, a opracowaniem nowej wersji dokumentu zajmie się Zespół ds. rozwoju dialogu obywatelskiego. Posiedzenie zakończono przedstawieniem informacji na temat zasad techniki prawodawczej przy tworzeniu uchwał RDPP.

Następne posiedzenie plenarne Rady jest zaplanowane, zgodnie z uchwalonym Harmonogramem prac Rady, 2 lipca 2019 r.