Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 8 stycznia 2019 r.

8 stycznia 2019 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na drugim posiedzeniu plenarnym. Posiedzenie zainaugurowali i prowadzili Pan Adam Lipiński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Współprzewodniczący strony rządowo-samorządowej oraz Pan Wojciech Jachimowicz – Współprzewodniczący strony pozarządowej.

Zaproszony na posiedzenie doradca Prezydenta RP prof. Marek Rymsza przedstawił Radzie projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Uznając inicjatywę za innowacyjną i potrzebną, członkowie Rady, po dyskusji nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, zdecydowali o skierowaniu go do prac w Zespołach. Równocześnie członkowie Rady wyrazili chęć uczestnictwa w pracach nad projektem ustawy w Komisjach Sejmowych.

Następnie Rada podjęła uchwały w sprawie zmiany Regulaminu RDPP, planu pracy Rady na VI kadencję oraz powołania kolejnych 7 stałych zespołów problemowych: ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, ds. Gospodarki i Rozwoju, ds. Interwencji, ds. Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego, ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, ds. Komunikacji Społecznej oraz ds. Funduszy. Dodatkowo powołano doraźny zespół ds. mateczników patriotyzmu i kultury ludowej. Dokonano ukonstytuowania zespołów oraz wyboru ich przewodniczących.

Ponadto Rada wysłuchała informacji sekretariatu RDPP na temat prac nad stworzeniem bazy gminnych, powiatowych i wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Rada podjęła uchwałę w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach Programu „Europejski Korpus Solidarności”, rekomendując zmianę rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” poprzez rozszerzenie jej działania o stypendia otrzymywane w ramach Programu „Europejski Korpus Solidarności”.

Rada przegłosowała uchwałę w sprawie propozycji zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Proponowane przez Radę rozwiązania dotyczą działań organizacji związanych z pozyskiem i dystrybucją żywności z sieci handlowych oraz tworzeniem i budowaniem potencjału organizacji do rozwoju sieci dystrybucji.

W trakcie obrad podniesiono problem zapisów projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich, który uniemożliwia funkcjonowanie kół gospodyń działających w obrębie miast. Rada uznała za wskazane podjęcie uchwały w tej sprawie. Przygotowanie stosownej uchwały powierzono Zespołowi ds. społecznych, rodziny i dziedzictwa narodowego oraz doraźnemu Zespołowi ds. mateczników patriotyzmu i kultury ludowej. Natomiast kwestia wymogów, jakie nakłada na organizację zmiana formy kontaktów z Urzędem Skarbowym (podpis kwalifikowany) zostanie omówiona na posiedzeniu Zespołu ds. gospodarki i rozwoju.

Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego Andrzej Rybus-Tołłoczko zaprosił zainteresowanych członków Rady na spotkanie Konwentu, zaplanowane na 7 lutego br. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się, zgodnie z uchwalonym Planem pracy RDPP, 12 marca br.