Konsultacje projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce Projekty aktów prawnych powstających w KPRM oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy proces legislacyjny, zamieszczone zostały projekty rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie:

  1. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
  2. uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego;
  3. wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego;
  4. gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;
  5. zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
  6. Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Potrzeba wydania wspomnianych rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego wynika z faktu wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. poz. 1909, z późn. zm.), która dokonała nowelizacji upoważnień ustawowych zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), polegających na zmianie organu upoważnionego do wydania rozporządzeń, którym obecnie jest Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach tych dokumentów przez zapoznanie się z proponowanymi zmianami i wyrażenie własnych uwag co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektów w terminie do dnia 24 września 2018 r., na adres sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl, a także w wersji edytowalnej na adres:  Magdalena.Stawarz@kprm.gov.pl. Wyznaczenie takiego terminu do zajęcia stanowiska spowodowane jest koniecznością wejścia w życie przedmiotowych aktów prawnych nie później niż w dniu 29 października br.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu z działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. Konsultacje od-nowa, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Fundacją Republikańską. Dodatkową formą udziału w konsultacjach są spotkania konsultacyjne w formie konferencji regionalnych, które odbędą się w 16 województwach od 5 do 19 września br. wg poniższego harmonogramu.

5 września godz. 9:00 – Szczecin – Centrum Konferencyjne Ambasador, al. Wojska Polskiego 67

5 września godz. 14:00 – Gorzów Wielkopolski – Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II, ul. Słoneczna 63

6 września godz. 9:00 – Poznań – Pałac Górków (Muzeum Archeologiczne), ul. Wodna 27

6 września godz. 14:00 – Łódź – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Narutowicza 34

7 września godz. 9:00 – Wrocław – Wrocławski Kompleks Szkoleniowy, ul. Sztabowa 100

7 września godz. 14:00 – Opole – Villa Academica (Uniwersytet Opolski), ul . Powstańców Śląskich 22

12 września godz. 12:00 – Lublin – Restauracja Lanczomania, ul. Nadbystrzycka 40 a

13 września godz. 9:00 – Rzeszów – Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

13 września godz. 15:00 – Katowice – Hotel Katowice (Sala Tarasowa), Al. Korfantego 9

14 września godz. 9:00 – Kielce – Centrum Kongresowe Targi Kielce (Sala SIGMA), ul. Zakładowa 1

14 września godz. 15:00 – Kraków – Hotel Legend, ul. Św. Gertrudy 12

17 września godz. 9:00 – Toruń – Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45

17 września godz. 15:00 – Gdańsk – Instytut Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4

18 września godz. 9:00 – Olsztyn – Hotel HP Park, Al. Warszawska 119

18 września godz. 16:00 – Białystok – Hotel Podlasie, ul. 42 Pułku Piechoty 6

19 września godz. 15:00 – Warszawa – Hotel MDM, Pl. Konstytucji 1 (Sala pod Kandelabrami)