Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne służą uwzględnieniu opinii społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa. Do najważniejszych korzyści z prowadzenia konsultacji należą:

  • lepsze rozpoznanie stanowisk różnych grup odbiorców proponowanego rozwiązania,
  • poprawa rozwiązania będącego przedmiotem konsultacji,
  • nowe propozycje rozwiązań,
  • upowszechnienie informacji o prowadzonych działaniach i większa akceptacja społeczna.

Zasady prowadzenia konsultacji publicznych zostały określone w Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego.

Trwające konsultacje:

Zakończone konsultacje: