Konsultacje rozporządzenia w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prowadzi konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem będzie organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu, której zadaniem będzie m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce.

W skład Rady mają wejść przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Rady Ministrów, ministrów edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki, a także sportu, Przewodniczącego Komitetu, Rady Działalności Pożytku Publicznego, jak również jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad gmin oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie ma uregulować tryb powoływania członków Rady, organizację i tryb jej działania oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niereprezentowanych w Radzie.

Konsultacje trwają 7 dni.

Projekt dostępny jest w zakładce Konsultacje publiczne.