Kontrola w OPP – spotkanie z przedstawicielami wojewodów

29 maja 2019 roku o godz. 11:00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z przedstawicielami urzędów wojewódzkich,
nt. realizacji zadań kontrolnych w organizacjach pożytku publicznego powierzonych wojewodom w latach 2018 – 2019.

Organizatorem wydarzenia był Wydział Nadzoru i Kontroli Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego (DOB). Spotkaniu przewodniczył  Pan Minister Adam Lipiński, Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. W spotkaniu wzięli udział Pani Agnieszka Rymsza Dyrektor DOB, Pan Krzysztof Motyk, Zastępca Dyrektora DOB, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów i pracownicy urzędów wojewódzkich, w tym z Dyrektorami Wydziałów właściwych w zakresie kontroli organizacji pożytku publicznego, oraz pracownicy DOB. Spotkanie miało na celu koordynację zadań nadzorczych i kontrolnych w odniesieniu do występujących w działalności organizacji pożytku publicznego nieprawidłowości i uchybień.