Nabór członków Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020

Na podstawie Uchwały 213/2017 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniającej Uchwałę
nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza:

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY WYŁANIANIA OŚMIU PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO REKOMENDOWANYCH DO KOMITETU STERUJĄCO-MONITORUJĄCEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014–2020.

W ramach procedury, jako reprezentanci organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego zostaną powołane osoby na podstawie rekomendacji przedstawionych Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Kandydatami do Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 mogą być osoby posiadające poparcie organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, a także podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570)

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać wniosek prezentujący kandydata i wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Komitetu wraz z oświadczeniem organizacji pozarządowej lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, popierającym kandydata na członka Komitetu oraz wypełniony formularz dostępny do pobrania poniżej.

Skan zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl do końca dnia
24 listopada 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy KSM FIO 2014-2020

.docx
Pobierz plik