Po dniu 1 marca 2019 roku wchodzą w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory mają obowiązywać w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku. W związku ze zbliżaniem się tego terminu poniżej zamieszczone są edytowalne wersje tychże nowych wzorów.

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zał1

.docx
Pobierz plik

uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego zał2

.docx
Pobierz plik

oferta realizacji zadania publicznego zał1

.docx
Pobierz plik

oferta realizacji zadania publicznego zał2

.docx
Pobierz plik

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zał5

.docx
Pobierz plik

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zał6

.docx
Pobierz plik

umowa o realizację zadania publicznego zał3

.docx
Pobierz plik

umowa o realizację zadania publicznego zał4

.docx
Pobierz plik

roczne sprawozdanie merytoryczne zał1

.docx
Pobierz plik

roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne zał2

.docx
Pobierz plik