Ogłoszenie RDPP

Nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do grupy roboczej przygotowującej Program Współpracy INTERREG Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do zgłaszania kandydatur swoich przedstawicieli do udziału w pracach Grupy Roboczej (GR) przygotowującej Program Współpracy INTERREG Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska.

Koordynatorem Krajowym programu współpracy INTERREG Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Obecny program Współpracy INTERREG Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska jest programem transgranicznym realizowanym na obszarze województwa zachodniopomorskiego (podregion koszaliński, szczecinecko-pyrzycki, szczeciński, Miasto Szczecin oraz niemieckich powiatów Vorpommern-RUgen, Vorpommern-Greifswald i Mecklenburgische Seenplatte w Kraju Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz powiatów: Barnim, Uckermark i Mśrkisch-Oderland w Kraju Związkowym Brandenburgia. Partnerami w programie są instytucje niemieckie z tych obszarów, na czele z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Zdrowia Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Szczegółowe informacje nt. programu można znaleźć na stronie https://interreg5a.info/pl/.

Przygotowanie nowego dokumentu programowego na lata 2021-2027 będzie realizowane przez polsko-niemiecką Grupę Roboczą, złożoną – zgodnie z zasadą partnerstwa – z instytucji centralnych, regionalnych oraz partnerów społecznych, gospodarczych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Zgodnie z ustaleniami strona polska wyznaczy do prac GR przedstawicieli reprezentujących społeczeństwo obywatelskiego w 2 obszarach:

 • członka reprezentującego społeczeństwo obywatelskie w dziedzinie równości szans i niedyskryminacji,
 • członka reprezentującego społeczeństwo obywatelskie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju/ochrony środowiska.

Osoby wyłonione przez Radę powinny spełniać następujące warunki:

 • doświadczenie i kompetencje w dziedzinie równości szans i niedyskryminacji na obszarze wsparcia programu, lub
 • doświadczenie i kompetencje w dziedzinie zrównoważonego rozwoju/ochrony środowiska na obszarze wsparcia programu.
 • niezbędna znajomość obszaru wsparcia programu (polskiej i niemieckiej części); wskazane, aby organizacja delegująca pochodziła z obszaru wsparcia lub posiadała struktury regionalne w obszarze wsparcia,
 • niezbędne min. 3 letnie doświadczenie w obszarze projektów z udziałem partnerów międzynarodowych (np. przygotowanie/realizacja/opiniowanie/ocenianie itp), wskazana znajomość projektów/programów INTERREG, EISP czy EIS,
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego,
 • zdolności analityczne i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność logicznego formułowania argumentów,
 • umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac grupy roboczej od reprezentowanych środowisk.

Kryteria formalne: zgłoszenie kandydata może dotyczyć wyłącznie osób, które:

 • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • mają czynne prawo wyborcze w wyborach powszechnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady udziału w Grupie Roboczej:

 • członek GR ze strony Państwa instytucji będzie reprezentować wspólnie interesy zarówno polskiej, jak i niemieckiej strony w dziedzinach równości szans i niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju/ochrony środowiska,
 • w spotkaniu GR będzie brała udział maksymalnie jedna osoba reprezentująca dany sektor, tj. członek GR w dziedzinach równości szans i niedyskryminacji lub zrównoważonego rozwoju/ochrony środowiska. W kontaktach roboczych z osobą reprezentującą społeczeństwo obywatelskie w drugiej dziedzinie należy każdorazowo uzgadniać, który członek stron weźmie udział w danym spotkaniu. Prześlemy listę wszystkich członków GR do wiadomości, gdy zostaną już wyznaczone wszystkie instytucje,
 • do prac w grupie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwróciło się również do organizacji reprezentujących partnerów gospodarczych oraz partnerów społecznych. Zaproszeni uczestnicy GR będą starać się o to, aby byli reprezentowani na posiedzeniu GR i aktywnie uczestniczyli w jej pracach. W przypadku, gdy zaproszony członek w danym sektorze trzykrotnie pod rząd nie weźmie udziału w spotkaniach i/lub postępowaniach korespondencyjnych, zostaną wyznaczeni nowi przedstawiciele,
 • każdy uczestnik GR będzie miał równe prawo wypowiedzi, prezentowania stanowisk na spotkaniach i w drodze korespondencji,
 • przewidujemy, że posiedzenia GR będą odbywać się na terenie dotychczasowego obszaru wsparcia, jak i w Warszawie, Berlinie lub Schwerinie,
 • na spotkaniach GR będzie zapewnione ustne tłumaczenie symultaniczne na języki polski i niemiecki,
 • wydatki z tytułu dojazdu i noclegu, związane z udziałem Państwa Przedstawiciela w pracach GR, będą podlegały refundacji z Programu Interreg V-A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska. Szczegółowe informacje na temat najbliższego spotkania oraz rozliczenia kosztów podróży zostaną Państwu przesłane drogą elektroniczną.

Zgłoszenia na podstawie załączonego formularza należy zgłaszać drogą mailową (skan formularza ze wszystkimi niezbędnymi podpisami) na adres Wydziału Dialogu Obywatelskiego w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl do dnia 19 kwietnia 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

.docx
Pobierz plik

klauzula informacyjna RODO

.docx
Pobierz plik