Organizacje Pożytku Publicznego

  1. Akty prawne;
  2. Krótka charakterystyka statusu organizacji pożytku publicznego;
  3. Uprawnienia, obowiązki i wymogi ustawowe;
  4. Nadzór i kontrola nad organizacjami pożytku publicznego;
  5. Najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia w działalności opp;
  6. Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego;
  7. Organizacje pożytku publicznego w liczbach;
  8. Zadania Wydziału Nadzoru i Kontroli DOB.

Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną, od 2004 r. mogą, niezależnie od swojej formy prawnej jaką jest np. bycie fundacją, stowarzyszeniem, klubem sportowym, starać się o uzyskanie dodatkowego statusu – statusu organizacji pożytku publicznego. Organizacje, które go uzyskały nazywamy organizacjami pożytku publicznego (w skrócie OPP).
Status OPP oznacza stan prawny organizacji (fundacji, stowarzyszenia, klubu sportowego itp.) która:

  • spełnia wszystkie wymogi ustawy, aby zostać organizacją pożytku publicznego
  • uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Status OPP uzyskuje się na wniosek. Oznacza to, że organizacja pozarządowa zainteresowana uzyskaniem statusu musi wystąpić do KRS o jego nadanie. Sąd sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie warunki stawiane przez ustawę, aby organizacja mogła uzyskać status OPP. Potwierdzeniem nabycia statusu OPP jest odpowiedni wpis do KRS (na wyciągu z KRS, w polu „status opp” jest wpisane słowo „TAK”).

Bycie organizacją pożytku publicznego, czyli posiadanie statusu OPP, wiąże się z pewnymi przywilejami (np. z możliwością otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych), ale też z obowiązkami (np. konieczność wprowadzenia wewnątrz organizacji bardziej wymagających mechanizmów samokontroli, przejrzystość działań i finansów).

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, ze zm.) sprawozdania organizacji pożytku publicznego oraz aktualny wykaz tych organizacji zamieszczane są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Baza – prowadzona jeszcze do niedawna przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w całości została przeniesiona na stronę Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.