Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

PROO to program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu, będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Przewiduje on różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego formy wsparcia. Granty będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. W ramach Programu będą uruchamiane konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.

Planowane odziaływanie Programu rozumiane jako istotne zmiany osiągnięte w obszarze budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce to:
– wzrost zaangażowania organizacji obywatelskich w życie publiczne i zwiększenie liczby organizacji zaangażowanych w procesy konsultacji społecznych,
– zwiększenie dynamiki dialogu obywatelskiego w Polsce, zbudowanie trwałych płaszczyzn kontaktów i wymiany informacji między organami administracji publicznej a organizacjami trzeciego sektora,
– znacząca poprawa stabilności instytucjonalnej, organizacyjnej i finansowanej organizacji społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie wieloletniej,
– wzmocnienie organizacji, które dotychczas z uwagi na profil lub specyfikę działalności miały ograniczone możliwości korzystania ze wsparcia publicznego.

Udział w programie nie wymaga wkładu własnego, a rozliczenie dotacji będzie dokonywane w oparciu o osiągnięte rezultaty. Konkursy dotacyjne będą uruchamiane w ramach pięciu priorytetów Programu.

Tutaj możesz zapoznać się z programem (format .pdf).