Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów ofert, umów i sprawozdań przewiduje trzymiesięczne vacatio legis

W odpowiedzi na duże zainteresowanie i liczne pytania dotyczące projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego informuje, że

planowany termin jego wejścia w życie to trzy miesiące po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.