RDPP 2003-2005

Skład RDPP kadencji 2003-2005

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. ) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w 7 listopada 2003 r. dokonał wyboru członków Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji.

I. Przedstawiciele organów administracji rządowej oraz jednostek im podległych lub przez nich nadzorowanych :

 1. Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej;
 2. Jarosław Neneman – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (od 14.09.2004);
 3. Henryk Gołębiewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (od 19.10. 2004);
 4. Tadeusz Matusiak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 5. Jerzy Żuralski – Podskretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

II. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłoszeni przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego :

 1. Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla, przedstawiciel Związku Miast Polskich;
 2. Tomasz Bystroński – przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. Andrzej Kościelny – Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich;
 4. Ludwik Węgrzyn – Prezes Związku Powiatów Polskich;
 5. Sławomir Piechota – Radny Miasta Wrocławia, przedstawiciel Unii Motropolii Polskich.

III. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :

 1. Krzysztof Balon – członek Zarządu organizacji zgłaszającej, wniosek przesłany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS z siedzibą w Warszawie;
 2. Urszula Burkot – prezes okręgu mazowieckiego organizacji zgłaszającej, wniosek przesłany przez Polski Klub Ekologiczny z siedzibą w Krakowie;
 3. Teresa Hernik – zastępca Naczelnika ZHP, wniosek przesłany przez Komendę GłównąZwiązku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie;
 4. Ewa Kulik – Bielińska – dyrektor ds. informacji i rozwoju w Fundacji im. Stefana Batorego, wniosek przesłany przez:- Fundację Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie;
  – Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga z siedzibą w Warszawie
  – Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie
  – Fundację Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie
  – Fundację im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie
  – Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie
 5. Marek Masalski – dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS, wniosek przesłany przez Polską Radę Ekumeniczną ;
 6. Krystyna Mrugalska – prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, wniosek przesłany przez:- Fundację Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie
  – Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie
  – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Warszawie
  – Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga z siedzibą w Warszawie
  – Fundację na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie
  – Fundację Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie
  – Fundację im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie
  – Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie
 7. Tomasz Sadowski – przewodniczący Zarządu organizacji zgłaszającej, wniosek przesłany przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” z siedzibą w Poznaniu;
 8. Ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, przewodniczący Komisji Caritas ds. wykluczenia społecznego, wniosek przesłany przez Caritas Polska z siedzibą w Warszawie;
 9. Kazimierz Wawrzyniak – Sekretarz Generalny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, wniosek przesłany przez Naczelną Organizację Techniczną z siedzibą w Warszawie;
 10. Jan Jakub Wygnański – prezesa Zarządu organizacji zgłaszającej, wniosek przesłany przezStowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Warszawie.
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-03 16:10:45