RDPP 2006-2009

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. ) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 15 stycznia 2006 r. powołał nowy skład Rady na kadencję 2006 – 2009 r.

I. Przedstawiciele organów administracji rządowej oraz jednostek im podległych lub przez nich nadzorowanych :

Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Współprzewodniczący RDPP
Jarosław Pawłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Stanowski – Podsekretarz Stanu W Ministerstwie Edukacji Narodowej
Jan Węgrzyn – Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Elżbieta Chojna – Duch – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

II. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłoszeni przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego :

Tomasz Bystroński – przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla, przedstawiciel Związku Miast Polskich
Marek Mazur – przedstawciel Zwiazku Województw RP
Andrzej Kościelny – Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich
Ludwik Węgrzyn – Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich

III. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :

Krzysztof Balon – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych „WRZOS”
Tomasz Bilicki – Centrum Służby Rodzinie
Marcin Dadel – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Teresa Hernik – Związek Harcerstwa Polskiego, Współprzewodnicząca RDPP
Marzena Mendza-Drozd – Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Witold Monkiewicz – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Tomasz Schimanek – Forum Darczyńsców w Polsce
Ks. Ireneusz Lukas – Polska Rada Ekumeniczna
Ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej
Włodzimierz Sobczak – Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna