Uchwały

Numer Data Czego dotyczy
 1  29.04.2009 w sprawie wyboru współprzewodniczących Rady
 2  17.07.2009 w sprawie regulaminu Rady
 3  21.06.2011 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego Rady
 4  21.06.2011 w sprawie stanowiska RDPP dotyczącego komisyjnego projektu z dnia 26 maja 2011 r.ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – ordynacja podatkowa
 5  12.10.2011 w sprawie stanowiska RDPP dotyczącego komunikatów Oddziałów NFZ na temat kontraktowania usług medycznych przez NFZ, informujących o konieczności wpisywania organizacji pozarządowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 6  30.11.2011 w sprawie przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania kwartalnego przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji z realizacji obowiązków wynikających z § 2 ust. 3 pkt 1 i 3 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz. U. Nr 109, poz. 638)
 7  10.01.2012 w sprawie wskazania Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” do przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych z zakresu tematycznego Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014
 8  19.01.2012 w sprawie inicjatywy legislacyjnej RDPP w zakresie wprowadzenia zmian w ustawie o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z póĽn.zm.)
 9  19.01.2012 w sprawie podjęcia działań związanych z dofinansowaniem polskiego programu pomocy żywnościowej PEAD