Uchwały

Nr Data Sprawa, której dotyczy uchwała Odpowiedź na uchwałę Uwagi
1 21.10.2015 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego Rady ds. wskazania trzech przedstawicieli pozarządowych organizacji pacjenckich oraz ich zastępców do udziału w pracach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia
2 28.10.2015 w sprawie regulaminu Rady Uchwała uchylona
Załącznik nr 1
3 28.10.2015 w sprawie powołania stałych zespołów problemowych Rady
4 28.10.2015 w sprawie rozszerzenia zadań i składu osobowego doraźnego Zespołu problemowego Rady ds. wskazania trzech przedstawicieli pozarządowych organizacji pacjenckich oraz ich zastępców do udziału w pracach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia
5 18.02.2016 w sprawie powołania doraźnego Zespołu ds. oceny zgłoszeń nadesłanych w odpowiedzi na nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
6 18.02.2016 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pacjenckich oraz ich zastępców do udziału w pracach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia
7 18.02.2016 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Kampanii Społecznych w Polskim Radiu SA i Telewizji Polskiej SA.
8 18.02.2016 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób młodych w celu uzupełnienia składu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
9 18.02.2016 w sprawie wyznaczenia zastępcy członka komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 reprezentującego organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska
10 18.02.2016 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
11 18.02.2016 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
12 18.02.2016 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
13 18.02.2016 w sprawie projektu zmian wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020
14 18.02.2016 w sprawie potwierdzenia członkostwa przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komitecie Monitorującym dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 – 2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014
15 07.03.2016 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
16 16.03.2016 w sprawie rozszerzenia składu osobowego stałych zespołów problemowych Rady
17 16.03.2016 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu Komisji Konkursowej konkursu na wybór w 2016 r. ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia
18 05.04.2016 w sprawie wskazania przedstawiciela organizacji pacjenckich oraz jego zastępcy do udziału w pracach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia
19 07.04.2016 w sprawie powołania doraźnego Zespołu ds. regulaminu i praktyki działania Rady
20 07.04.2016 w sprawie powołania doraźnego Zespołu ds. oceny zgłoszeń nadesłanych w odpowiedzi na nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Zespołu Opiniującego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu oraz Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.
21 07.04.2016 w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
22 07.04.2016 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego
23 07.04.2016 w sprawie propozycji zmiany Ustawy o działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie
24 07.04.2016 w sprawie opłat ponoszonych przez fundacje z tytułu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
25 20.04.2016 w sprawie propozycji zmian do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów Załącznik nr 1
26 21.04.2016 w sprawie projektu Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016 – 2019
27 20.05.2016 w sprawie wyznaczenia członka Rady Działalności Pożytku Publicznego do prac w ramach Grupy ds. spójności społecznej i kapitału społecznego działającej w Ministerstwie Rozwoju
28 23.05.2016 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
29 24.05.2016 w sprawie projektu zmian Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
30 25.05.2016 w sprawie potwierdzenia członkostwa przedstawiciela Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej
31 15.06.2016 w sprawie wyznaczenia zastępcy członka Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 reprezentującego organizacje działające w obszarze objętym Programem
32 23.06.2016 w sprawie regulaminu Rady Uchwała uchylona
33 23.06.2016 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji do spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.
34 23.06.2016 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu Opiniującego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu
35 23.06.2016 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego Rady ds. monitoringu realizacji ustawowych praw do prowadzenia kampanii społecznych w mediach publicznych Polskim Radiu i Telewizji Polskiej przez organizacje pożytku publicznego
36 23.06.2016 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
37 23.06.2016 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
38 23.06.2016 w sprawie Muzeum Techniki
39 23.06.2016 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, wypłat i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
40 22.07.2016 w sprawie projektu zmian wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
41 25.07.2016 w sprawie projektu zmian wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1
42 8.08.2016 w sprawie powołania stałych zespołów problemowych Rady
43 16.08.2016 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego do udziału w pracach związanych z programowaniem kolejnej perspektywy finansowej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju
44 25.08.2016 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
45 28.09.2016 w sprawie projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
46 26.10.2016 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
47 17.11.2016 w sprawie projektu zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego
48 18.11.2016 w sprawie Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
49 29.11.2016 w sprawie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
50 30.11.2016 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparci utworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
51 30.11.2016 w sprawie wsparcia organizacji pozarządowych w kwestii prefinansowania w projektach europejskich
52 30.11.2016 w sprawie niektórych aspektów kosztów w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Odp. MR
53 7.12.2016 w sprawie wystąpienia Telewizji Polskiej SA w sprawie nie przyjęcia kampanii społecznej INSPRO do emisji na antenie
54 22.12.2016 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
55 3.01.2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w celu opiniowania i wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2017 r.
56 12.01.2017 w sprawie udzielenia rekomendacji przedstawicielom Rady do Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 w nowej kadencji
57 1.02.2017 w sprawie konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Załącznik 1
58 1.02.2017 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
59 1.02.2017 w sprawie trybu konsultacji projektów ustaw i rozporządzeń przedstawianych do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego
60 21.02.2017 w sprawie wyznaczenia zastępcy dla członkini Komisji do spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.
61 21.02.2017 w sprawie poparcia rekomendacji Instytutu Spraw Obywatelskich, dotyczących zmian w pracach Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. i Zespołu opiniującego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu
62 9.03.2017 w sprawie udzielenia rekomendacji przedstawicielom organizacji pozarządowych do Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 (II kadencja 2017-2020)
63 30.03.2017 w sprawie zlecania zadań publicznych określonych w ustawie o zdrowiu publicznym
64 30.03.2017 w sprawie przedstawionego przez MRPiPS projektu o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Załącznik nr 1
65 19.04.2017 w sprawie projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
66 16.05.2017 w sprawie projektu Wytycznych MR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Załącznik nr 1
67 16.05.2017 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
68 18.05.2017 w sprawie przedstawionego przez MRPiPS projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
69 25.05.2017 w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
70 31.05.2017 w sprawie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z 10 maja 2017
71 31.05.2017 w sprawie projektu rozporządzenia Krajowej rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Odp z KRRiT
72 20.06.2017 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego Rady ds. przygotowania Programu współpracy MRPiPS z organizacjami pozarządowymi
73 20.06.2017 w sprawie kampanii społecznej dotyczącej organizacji pozarządowych
74 20.06.2017 w sprawie potrzeby dokonania zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
75 18.07.2017 w sprawie projektu ustawy o Narowoywm Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk 1713) z dnia 4 lipca 2017 r.
76
77 23.10.2017 w sprawie projektu zmian wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Załącznik
78 23.10.2017 w sprawie projektu zmian Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
79 23.10.2017 w sprawie projektu zmian wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
80 26.10.2017 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
81 03.11.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 32 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu Rady Uchwała uchylona
82 03.11.2017 w sprawie wyznaczenia zastępcy dla członkini Komisji do spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.
83 03.11.2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka i zastępcy członka Komisji do spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.
84 03.11.2017 w sprawie cofnięcia rekomendacji Rady dla członka i zastępcy Komisji do spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.
85 03.11.2017 w sprawie przeprowadzenia procesu wyłonienia członków Komisji do spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. na wakujące miejsca
86 03.11.2018 w sprawie wystąpienia do Rządu z wnioskiem o zaopiniowanie przez Radę projektu ustawy o jawności życia publicznego
87 06.12.2017 w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
88 20.12.2017 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
89 20.12.2017 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
90 20.12.2017 w sprawie wskazania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które wejdą w skład komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania i wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych przez Ministra Zdrowia w 2018 r.
91 20.12.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 73 RDPP z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie kampanii społecznej dotyczącej organizacji pozarządowych
92 08.01.2018 w sprawie Programu Opieka 75+
93 24.01.2018 w sprawie poselskiego projektu ustawy o przekazaniu środków finansowych na pomoc medyczną dzieciom w Syrii z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017
94 31.01.2018 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkaniu w sprawie Programu Kultura finansowanego z funduszy norweskich i mechanizmu EOG w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
95 20.02.2018 w sprawie regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2018 rok Załącznik
96 20.02.2018 w sprawie regulaminu Rady Załącznik
97 20.02.2018 w sprawie wytycznych w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
98 20.02.2018 w sprawie projektu rozporządzenia MRPiPS w sprawie mieszkań chronionych
99 20.02.2018 w sprawie resortowego programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”
100 20.02.2018 w sprawie konsultacji programów resortowych
101 20.02.2018 w sprawie wyznaczenia reprezentanta RDPP na spotkanie dotyczące Programu „Zdrowie” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
102 20.02.2018 w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji do spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.
103 20.02.2018 w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania szerzeniu ideologii totalitarnych przez organizacje pożytku publicznego
104 20.02.2018 w sprawie wyznaczenia reprezentanta RDPP do udziału w pracach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w charakterze obserwatora
105 20.02.2018 w sprawie wyznaczenia reprezentanta RDPP do udziału w pracach Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzynarodowych na lata 2014-2020
106 20.04.2018 w sprawie powołania stałego Zespołu problemowego do spraw przeciwdziałania dyskryminacji
107 20.04.2018 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
108 20.04.2018 w sprawie programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025
109 20.04.2018 w sprawie przeciwdziałania szerzeniu ideologii totalitarnych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego
110 20.04.2018 w sprawie projektu Krajowego Programu Zatrudnienia na 2018 rok
111 20.04.2018 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonania ich zwrotu
112 20.04.2018 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
113 20.04.2018 w sprawie zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim regulujących przepisy o budżecie obywatelskim
114 20.04.2018 w sprawie składu stałego Zespołu problemowego do spraw przeciwdziałania dyskryminacji
115 10.05.2018 w sprawie wyborów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
116 15.05.2018 w sprawie wyznaczenia reprezentantów Rady Działalności Pożytku Publicznego w pracach Komisji Konkursowej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w edycji 2018
117 28.06.2018 w sprawie projektu sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w 2017 r.
118 04.07.2018 w sprawie projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami
119 04.07.2018 w sprawie opracowania i wdrożenia polityki na rzecz młodzieży
120 04.07.2018 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej
121 04.07.2018 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
122 04.07.2018 w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z FWRSO
123 04.07.2018 w sprawie Program wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego Korpus Solidarności
124 04.07.2018 w sprawie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
125 04.07.2018 w sprawie projektu Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030
126 04.07.2018 w sprawie kierunków działań Rządu w sprawie rozwoju organizacji obywatelskich
127 09.08.2018 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy
128 09.08.2018 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
129 09.08.2018 w sprawie projektu ustawy o rynku pracy
130 09.08.2018 w sprawie możliwości zarobkowania opiekunów osób niepełnosprawnych
131 09.08.2018 w sprawie projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014 – 2023. Ekonomia Solidarności Społecznej
132 21.09.2018 w sprawie wskazania przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości szans płci do składu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
133 21.09.2018 w sprawie wskazania przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
134 21.09.2018 w sprawie projektu Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
135 21.09.2018 w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
136 21.09.2018 w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego
137 21.09.2018 w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
138 21.09.2018 w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
139 21.09.2018 w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego
140 21.09.2018 w sprawie projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz w sprawie uproszczonego wzoru oferty realizacji zadania publicznego i uproszczonego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
141 21.09.2018 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
142 21.09.2018 w sprawie uwzględnienia części uwag RDPP w projekcie ustawy o rynku pracy
143 21.09.2018 w sprawie zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego
144 01.10.2018 w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego
145 05.10.2018 w sprawie projektu Regulaminu konkursu ofert dla Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO