Uchwały

Nr Data Sprawa, której dotyczy uchwała Uwagi / Załączniki
1 21.11.2018 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu obywatelskiego  
2 17.12.2018 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019 głosowanie obiegowe
3 2.01.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji głosowanie obiegowe
4 8.01.2019 r. w sprawie Regulaminu Rady Działalności Pożytku Publicznego załącznik nr 1 – Regulamin RDPP
5 8.01.2019 r. w sprawie planu pracy  
6 8.01.2019 r. w sprawie powołania kolejnych stałych Zespołów problemowych  
7 8.01.2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach Programu „Europejski Korpus Solidarności”  
8 8.01.2019 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej  
9 8.01.2019 r. w sprawie propozycji zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 uchwała uchylona uchwałą nr 17
10 25.01.2019 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji głosowanie obiegowe
11 14.02.2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radzie Dostępności głosowanie obiegowe
12 5.03.2019 r. w sprawie wskazania kandydatów do składu Komisji Konkursowej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w edycji 2019 głosowanie obiegowe
13 12.03.2019 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych  
14 12.03.2019 r. w sprawie projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych załącznik nr 1
15 12.03.2019 r. w sprawie poparcia stanowiska negocjacyjnego rządu RP dotyczącego roli ekonomii społecznej w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)  
16 12.03.2019 r. w sprawie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  
17 12.03.2019 r. w sprawie propozycji zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  
18 29.04.2019 r. w sprawie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych głosowanie obiegowe
19 08.05.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzoru i niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego głosowanie obiegowe
20 08.05.2019 r. w sprawie projektu ustawy o nieletnich głosowanie obiegowe
21 17.05.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy
22 17.05.2019 r. w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego
23 17.05.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
24 17.05.2019 r. w sprawie udziału przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego w grupach roboczych ds. programowania interwencji, wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 20121-2027
25 18.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia definicji przedsiębiorstwa społecznego w Polsce, roli organizacji pozarządowych w rozwoju ekonomii społecznej i realizacji usług społecznych oraz zrównoważonej dystrybucji środków unijnych w obszarze ekonomii społecznej
26 18.05.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw załącznik
27 18.05.2019 r. w sprawie zainicjowania działań edukacyjnych i upowszechniających dotyczących interpretacji i stosowania rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
28 2.07.2019 r. w sprawie projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030)
29 2.07.2019 r. w sprawie wyszczególnienia organizacji obywatelskich (niekomercyjnych) jako trzeciego rodzaju podmiotów realizujących Programy Operacyjne na lata 2021-2027 obok podmiotów publicznych oraz komercyjnych
30 2.07.2019 r. w sprawie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych ze środków pomocy technicznej w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027
31 2.07.2019 r. w sprawie zwiększenia finansowania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
32 2.07.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
33 2.07.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020
34 2.07.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
35 2.07.2019 r. w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia nowych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5
36 2.07.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne
37 18.07.2019 r. w sprawie projektu sprawozdania z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w 2018 r. głosowanie obiegowe
38 18.07.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym głosowanie obiegowe
załącznik
39 18.07.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego głosowanie obiegowe
40 18.07.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych głosowanie obiegowe
41 18.07.2019 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytet 1 głosowanie obiegowe
załącznik
42 18.07.2019 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2019 – Priorytet 1b Dotacje na wkład własny głosowanie obiegowe
załącznik
43 18.07.2019 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2019 – Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych głosowanie obiegowe
44 4.08.2019 r. w sprawie konsultacji koncepcji dotyczącej ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027 głosowanie obiegowe
45 8.08.2019 r. w sprawie regulacji prawnych dotyczących cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych prowadzących działalność nie nastawioną na zysk głosowanie obiegowe
46 10.09.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem  
47 10.09.2019 r. w sprawie nazewnictwa kategorii Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Komendy Głównej Policji  
48 10.09.2019 r. w sprawie ustalania właściwości miejscowej gminy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności oraz zlikwidowania ograniczenia czasowego dla przyznawania tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej  
49 10.09.2019 r. w sprawie znacznego opóźnienia w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019  
50 10.09.2019 r. w sprawie uwag do wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań zawartych w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań załącznik
51 10.09.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania  
52 10.09.2019 r. w sprawie projektu Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 załącznik
53 10.09.2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego do udziału w grupach roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027  
54 23.09.2019 r. w sprawie analizy sposobu oraz zakresu współpracy samorządów województw z organizacjami pozarządowymi przy formułowaniu strategii rozwoju województwa głosowanie obiegowe
55 23.09.2019 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego do spraw realizacji zasady partnerstwa głosowanie obiegowe
56 2.10.2019 r. w sprawie przedstawienia kandydata Rady Działalności Pożytku Publicznego do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem głosowanie obiegowe
57 18.10.2019 r. w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030” głosowanie obiegowe
załącznik
58 28.10.2019 r. w sprawie wskazania kandydatów do składu Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja 2020 Priorytet I głosowanie obiegowe
59 5.11.2019 r. w sprawie projektu Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  
60 5.11.2019 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2020  
61 5.11.2019 r. w sprawie regularnej aktualizacji algorytmów przekazywania środków podmiotom reintegracyjnym działającym w obszarze niepełnosprawności w tym Warsztatom Terapii Zajęciowej  
62 5.11.2019 r. w sprawie przyszłości podmiotów zatrudnienia socjalnego  
63 5.11.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz kontynuacji prac nad wzorami ofert, ramowymi wzorami umów dotyczącymi realizacji zadań publicznych oraz wzorami sprawozdań z wykonania tych zadań załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3
64 5.11.2019 r. w sprawie braku załączników we wzorze oferty i sprawozdania ujętych w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  
65 5.11.2019 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytety 2-4  
66 5.11.2019 r. w sprawie audycji publicystyczno-informacyjnej w paśmie ogólnopolskim TVP 3 nt. działalności organizacji pozarządowych nie posiadających statusu pożytku publicznego oraz o pracy ciał konsultacyjno-doradczych  
67 5.11.2019 r. w sprawie powołania Programu wspierania mateczników patriotyzmu, tradycji i kultury ludowej  
68 5.11.2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do Grupy Roboczej do spraw przygotowania programu współpracy INTERREG Polska – Saksonia na lata 2021-2027  
69 29.11.2019 r. w sprawie projektu „Zasad wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020-2025” głosowanie obiegowe
70 16.12.2019 r. w sprawie kosztów funkcjonowania Rady głosowanie obiegowe
71 16.12.2019 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, edycja 2020 głosowanie obiegowe
72 16.12.2019 r. w sprawie wskazania kandydatów do składu Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 głosowanie obiegowe