Uchwały

Nr Data Sprawa, której dotyczy uchwała Uwagi / Załączniki
1 21.11.2018 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu obywatelskiego  
2 17.12.2018 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019 głosowanie obiegowe
3 2.01.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji głosowanie obiegowe
4 8.01.2019 r. w sprawie Regulaminu Rady Działalności Pożytku Publicznego załącznik nr 1 – Regulamin RDPP
5 8.01.2019 r. w sprawie planu pracy  
6 8.01.2019 r. w sprawie powołania kolejnych stałych Zespołów problemowych  
7 8.01.2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach Programu „Europejski Korpus Solidarności”  
8 8.01.2019 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej  
9 8.01.2019 r. w sprawie propozycji zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 uchwała uchylona uchwałą nr 17
10 25.01.2019 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji głosowanie obiegowe
11 14.02.2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radzie Dostępności głosowanie obiegowe
12 5.03.2019 r. w sprawie wskazania kandydatów do składu Komisji Konkursowej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w edycji 2019 głosowanie obiegowe
13 12.03.2019 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych  
14 12.03.2019 r. w sprawie projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych załącznik nr 1
15 12.03.2019 r. w sprawie poparcia stanowiska negocjacyjnego rządu RP dotyczącego roli ekonomii społecznej w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)  
16 12.03.2019 r. w sprawie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  
17 12.03.2019 r. w sprawie propozycji zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  
18 29.04.2019 r. w sprawie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych głosowanie obiegowe
19 08.05.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzoru i niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego głosowanie obiegowe
20 08.05.2019 r. w sprawie projektu ustawy o nieletnich głosowanie obiegowe
21 17.05.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy
22 17.05.2019 r. w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego
23 17.05.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
24 17.05.2019 r. w sprawie udziału przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego w grupach roboczych ds. programowania interwencji, wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 20121-2027
25 18.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia definicji przedsiębiorstwa społecznego w Polsce, roli organizacji pozarządowych w rozwoju ekonomii społecznej i realizacji usług społecznych oraz zrównoważonej dystrybucji środków unijnych w obszarze ekonomii społecznej
26 18.05.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw załącznik
27 18.05.2019 r. w sprawie zainicjowania działań edukacyjnych i upowszechniających dotyczących interpretacji i stosowania rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań