RDzMP wspólnie z MSZ wyłoni Młodzieżowego Delegata RP do ZO ONZ


Z inicjatywy Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych prof. Jacka Czaputowicza, MSZ nawiązał współpracę z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy przedstawicielami najważniejszych instytucji państwowych a młodym pokoleniem Polaków, której celem jest wspólne wyłonienie przedstawiciela polskiej młodzieży na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.


20 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisało porozumienie z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, na mocy którego resort zleca Radzie organizację otwartego konkursu, w wyniku którego wyłonieni zostaną kandydaci na Młodzieżowego Delegata RP na 75. Sesję ZO ONZ. Wszelkie informacje o konkursie i jego zasadach będą w najbliższym czasie zamieszczane na stronie pożytek.gov.pl.