Reforma systemu zlecania zadań publicznych

Zespół ekspercki ds. reformy systemu zlecania zadań publicznych został powołany z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Celem powołania zespołu jest analiza i ocena słabości systemu zlecania zadań publicznych, podsumowująca 15 lat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz przygotowanie propozycji zmian przepisów pozwalających na stworzenie jednolitego i prostego trybu regulującego system zlecania zadań od momentu zawarcia umowy na realizację zadania do jego rozliczenia. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.