Rozstrzygnięcie odwołań od wyników oceny formalnej Ofert złożonych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020, edycja 2018

23 Kwietnia 2018

W dniu 9 kwietnia br. opublikowane zostały wyniki oceny formalnej Ofert złożonych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020, edycja 2018.

Zgodnie z Regulaminem konkursu FIO 2018 Oferentom, przysługiwała możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Przyczyną odwołania mogło być jedynie wynikające z błędu odrzucenie oferty z powodu niespełnienia kryterium 2 oceny formalnej. W przypadku uznania odwołania,

We wskazanym terminie do NIW-CRSO wpłynęło sześć odwołań. Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w przypadku pięciu Ofert podtrzymana została decyzja o odrzuceniu formalnym Oferty. Jedna Oferta, zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego została zwrócona do NIW-CRSO w celu skierowania do oceny merytorycznej i strategicznej

Lista wyników odwołań od oceny formalnej

.pdf
Pobierz plik