Harmonogram prac grupy ds. Radą Dialogu Obywatelskiego

Orientacyjny harmonogram prac nad Radą Dialogu Obywatelskiego przedstawia się następująco:

 

Etap I – opracowanie koncepcji Rady Dialogu Obywatelskiego obejmującej takie elementy, jak:

określenie celów Rady, w tym zdefiniowanie jej funkcji i umiejscowienia w systemie instytucji dialogu obywatelskiego z uwzględnieniem analizy aktualnej sytuacji instytucji dialogu obywatelskiego i braków w tym zakresie;
zdefiniowanie zadań RDO, jej szczegółowych kompetencji i w związku z tym także relacji do innych ciał dialogu obywatelskiego, przede wszystkim RDPP, ale także, być może wojewódzkich RDPP; w związku z powyższym rozstrzygnięcie czy RDO zastąpi RDPP czy ich zadania będą się uzupełniać;
zaproponowanie metod działania Rady, jej procedur;
określenie składu Rady i sposobu wyłaniania jej członków, w tym także czy i w jakim zakresie Rada ma mieć charakter reprezentatywny wobec sektora obywatelskiego;
sposobu jej działania, organizacji, itd.;
przygotowanie planu debat i konsultacji publicznych;
prezentacja koncepcji na posiedzeniu Komitetu ds. Pożytku Publicznego;

 

W etapie I wiodącą rolę odgrywa grupa robocza wyłoniona z zespołu ekspertów Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, która podjęła się przygotowania wstępnej koncepcji Rady Dialogu Obywatelskiego. Skład grupy tworzą(w kolejności alfabetycznej): Krzysztof Balon, Jacek Gazda, Wojciech Misztal, Agnieszka Olender, Tomasz Schimanek, Andrzej Rybus-Tołłoczko, Martyna Wielińska, Witold Zakrzewski

Szacowany okres: październik 2017 r. – styczeń 2018 r.

 

Etap II – debata publiczna nad koncepcją Rady Dialogu Obywatelskiego, obejmująca (ostateczny kształt debaty zostanie przygotowany zostanie wraz z grupą ekspertów pracujących nad koncepcją RDO):

seminaria tematyczne nad poszczególnymi elementami koncepcji;
formalne konsultacje, w tym organizowanie spotkań konsultacyjnych w całym kraju;
podsumowanie debaty i konsultacji – przygotowanie raportu i ew. modyfikacja koncepcji uwzględniająca niektóre uwagi z debat i konsultacji;
prezentacja raportu na posiedzeniu Komitetu ds. Pożytku Publicznego;

 

W II etapie proces zorganizuje Departament Społeczeństwa Obywatelskiego (DOB) z udziałem merytorycznym ekspertów PSO.

Szacowany okres: luty – kwiecień 2018 r.

 

Etap III – przygotowanie projektu legislacyjnego

powołanie zespołu roboczego ds. opracowania projektu legislacyjnego składającego się z przedstawicieli DOB, w tym legislatorów oraz ekspertów PSO;
przygotowanie przez zespół prawników w iteracyjnym procesie współpracy z ekspertami merytorycznymi DOB i ekspertami zewnętrznymi projektu ustawy o RDO wraz z uzasadnieniem i OSR;
przedstawienie projektu Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Szacowany okres: maj – czerwiec 2018 r.

 

Etap IV – konsultacje publiczne projektu ustawy

DOB przeprowadzi konsultacje i przygotuje raport po ich zakończeniu. Następnie odbędzie się dyskusja treści raportu  oraz przedstawienie projektu ustawy z uzasadnieniem i OSR na posiedzeniu Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Szacowany okres: lipiec – październik 2018 r.

 

Etap V – przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów

Szacowany okres: listopad 2018 r.

 

Czas trwania poszczególnych etapów jest orientacyjny i zależy od dynamiki prac i możliwości zaangażowanych w proces osób i instytucji.

Koordynatorem procesu jest dr Agnieszka Rymsza, Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM.